The European Commission's  definition of CSR


"A concept whereby companies integrate social and environmental concerns in their business operations and in their interaction with their stakeholders on a voluntary basis."

CSR – Corporate Social Responsibility – igår – idag - imorgon

Varför CSR?

Corporate Social Responsibility (CSR) är en angelägen fråga för allt fler företag runt om i världen. Begreppet CSR myntades i USA på 1950-talet och även i Sverige fanns det då många exempel på industriföretag som utöver den ekonomiska ersättningen erbjöd sina anställda olika förmåner. Ett exempel var LM Ericsson som tillhandahöll företagshälsovård, barnkoloniverksamhet, sjukgymnastik etc.

I Sverige har dock utvecklingen sedan 50-talet sett annorlunda ut än i t ex USA. Här har vi traditionellt haft en stor offentlig sektor med omfattande lagar och normer för arbetsgivarens ansvar. Det har medfört att behovet av företagens etiska och sociala ansvarstagande varit begränsat.

Vår värld och dess spelregler förändras dock konstant. Trycket på företag att visa ansvarsfullhet ökar i takt med att privatisering, konsumentpåverkan och tillgången på information ökar. I vår globaliserade värld kan en ledare för ett internationellt bolag ha mer makt än vad en lokal politiker har. Det ställer höga krav på ett ansvarsfullt och etiskt handlande.

CSR-trender över tid

Fokus för företagens CSR-engagemang har skiftat över tiden. Under 80-talet låg fokus på hur produktionsapparaten påverkade närmiljön. 90- talets innebar en utökning av miljöengagemanget till att omfatta även råvaror, transporter och återvinning. Under 00-talet fick affärsetik och uppförandekoder stark aktualitet. Idag kan vi se en tydlig trend för förbättring av människors livsvillkor.

För och emot CSR

CSR har dock inte alltid setts som en angelägen fråga för företagen. Under 70-talet hävdade nobelpristagaren och ekonomen Milton Friedman, att CSR- aktiviteter bara innebär utgifter för företaget och att resurserna istället borde läggas på att effektivisera den egna verksamheten eller delas ut till aktieägarna. Att frångå de principerna vore att försämra företagets konkurrenskraft, enligt Milton Friedman.

CSR-förespråkarna påstod istället det omvända - att CSR-aktiviteter ökar konkurrenskraften eftersom företagen inte agerar i ett vakuum utan i samverkan med omvärlden.

Peter Drucker, managementkonsult och författare, skrev 1974 att "The business enterprise is a creature of a society and an economy, and society or economy can put any business out of existence overnight." Drucker menade att det inte finns något motsatsförhållande mellan vinst och ett företags behov av att göra en social insats.  

Frågan idag handlar inte längre om företag ställer sig för eller emot CSR, utan om hur man väljer att arbeta med det  i praktiken.
 

”Vi anser att vi som ett stort företag har en skyldighet att ta ett större ansvar än vad lagen kräver. Det handlar om vårt varumärke, vår förmåga att attrahera både gäster och arbetskraft och vår förmåga att behålla och få våra medarbetare att vilja utvecklas inom Max. ” 

Pär Larshans, Hållbarhets- och CSR-chef, MAX Hamburgerrestauranger

    

”Ett socialt ansvar ska inte bara ses som att företagen tar på sig kostnader. Tvärtom kan varje företag finna bra projekt som knyter an till den egna verksamheten. Det stärker varumärket, ger stolta medarbetare och ökar förtroendet hos kunderna”

Dan Olofsson, grundare av Star for Life.